Toggle navigation

Tekoja yhteisten asioiden puolesta

Täältä löydät Matin teemoja ja kirjoituksia ajankohtaisista aiheista vuodesta 2013 alkaen. Kirjoitukset kuvaavat hyvin hänen aktiivista ja määrätietoista toimintaansa yhteisten asioidemme  puolesta.

Yleiskaavan luonnoksen suuri oivallus ovat kaupunkibulevardit, joiden varsille tulisi jopa yli 80 000 uutta asukasta. Havainnekuva tulevaisuuden Tuusulanväylästä.

TEEMA: Helsingin ja Uudenmaan kilpailukyky, luonto ja ympäristö, hyvä kaavoitus, asuminen ja liikenne

”Helsingin seudun kasvu on tehtävä mahdolliseksi, jotta Suomen ainoan metropolialueen vetovoima ja kilpailukyky säilyvät kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Helsingin seutua tulee kaavoittaa tarkoin harkiten ja vanhaa kunnioittaen. Kaupunkien merellistä ja puistomaista olemusta tulee vaalia. Hoidettuja puistoja ja virkistysalueita on kehitettävä. Ne ovat keskeinen osa Helsingin viihtyisyyttä ja kilpailukykyä.

Helsingin asuntotuotannon monipuolisuus on turvattava. Hyvässä kaupungissa on tarjolla niin edullisia vuokra-asuntoja kuin korkeatasoisia omistusasuntojakin. Ja kaikkea siltä väliltä. Hyvin toimiva joukkoliikenne ja sujuvat liikenneratkaisut takaavat Helsingin kilpailukyvyn. Helsingin liikenteessä kävelijän tulee olla kuningas. Sopu sijaa antaa myös joukkoliikenteelle, autoilijoille ja pyöräilijöille.”


TEEMA: työn tekeminen ja ahkeruus on palkittava

”Kannatan vastuullista markkinataloutta, jossa pidetään huolta myös heikoimmista. Olen toiminut yli 22 vuotta pienyrittäjänä. Niinpä tunnen työn tekemisen ja ahkeruuden merkityksen. Työn tekemisen tulee olla aina kannattavin vaihtoehto.”

Matin blogeja teemasta


kokeneet-kadet

TEEMA: Senioreille lisää arvostusta. Huomio kodissa asumisen tukemiseen ja vanhojen ihmisten hyvään hoitoon ja hoivaan.

”Yli 65-vuotiaiden senioreiden osuus Helsingin väestöstä kasvaa kaiken aikaa. Me elämme ja pysymme virkeinä entistä pidempään. Aktiivisten senioreiden arvostusta on nostettava, asenteita muutettava ja  esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita on tuettava. Valtaosa meistä haluaa viettää vanhuutensa kotonaan, minkä johdosta kotona asumisen tukemiseen ja lähipalveluiden korkeaan tasoon on panostettava riittävästi. Vanhoista ihmisistä on pidettävä hyvää huolta. Kaikki eivät kuitenkaan pärjää kotonaan, minkä johdosta pitkäaikaishoitopaikkoja on  oltava riittävästi ja laitoksissa on oltava tarvittava määrä hoitajia. Vanhuksia ei saa jättää heitteille! Heikoimmista on pidettävä huolta. Peruspalvelut tulee turvata kaikissa olosuhteissa.”

Matin blogeja teemasta


nuoria

TEEMA: Nuorten syrjäytymistä ja pahoinvointia on ehkäistävä

”Syrjäytyneistä nuorista kaksi kolmasosaa on nuoria miehiä. Heidän joukossaan alkoholismi, masennus ja itsemurhat ovat valitettavan yleisiä. Tämä on valtava haaste myös poliitikoille, joiden perustehtäviä on turvata oikeudenmukaisuus ja ihmisten mahdollisuus onnen tavoitteluun. Nuorten yhteiskuntatakuu, koulutus- tai aloitustyöpaikka, ei aina yksin riitä. Yksi lisäkeino saattaisi olla kisälli- ja oppipoikaperinteen palauttaminen. Kaupungin tulee olla voimakkaasti mukana kehittämässä erilaisia malleja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Lasten ja nuorten mahdollisuuksien tasa-arvoa on edistettävä. Siihen kuuluu panostaminen syrjäytymisvaarassa olevien henkisen kehittymisen ja oma-aloitteellisuuden tukemiseen. Opetuksen määrärahoista ei saa enää tinkiä.” Syrjäytymisen ehkäisyssä tarvitsemme myös yhteisvastuuta ja kolmannen sektorin mukaan tuloa entistäkin vahvemmin. Tästä hyvä esimerkki on mm. HelsinkiMission tekemä arvokas työ. Vapaaehtoistoiminta on palautettava myös arvoonsa.”

Matin blogeja teemasta


TEEMA: Sivistys, kulttuuri, Suomi ja suomalaisuus, laki ja järjestys, ihmisarvo, kansainvälisyys…ynnä muita teemoja…

”Olen arvoliberaali ja urbaani ihminen. Vastuu lähimmäisistä, huomaavaisuus ja suvaitsevaisuus ovat sydämen sivistystä parhaimmillaan. Suvaitsevaisuus ei saa tarkoittaa välinpitämättömyyttä. Päinvastoin. Ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta on puolustettava lujasti! Rikollisuuden ja huumeiden torjunta on yhteinen asiamme. Poliisin ja muiden viranomaisten resurssien tulee olla riittävät. Yhteiskunnan heikoimpien, syrjäytyneiden ja eri vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen onnistuu vain, jos yhteiskunnassa vallitsee laki ja järjestys. Isänmaallisuus ja vastuullinen kansainvälisyys ovat minulle tärkeitä asioita. Suomalaiseen kulttuuriin ja taiteeseen on panostettava rohkeasti. Helsingin monikulttuurisuus on nähtävä rikkautena.”


kassakone

TEEMA: Tarkan euron linja kaupungin hallintoon!

”Helsingin seudun alueiden eriarvoistuminen tulee estää. Siksi tarvitaan nykyistä tiiviimpää yhteistyötä seudun kuntien kesken. Kaupungin kilpailukyvystä on pidettävä huolta karsimalla turhaa byrokratiaa ja lisäämällä tehokkuutta hallinnossa. Helsingin menotalous on pidettävä kurissa tarkan euron linjalla.”