Matti Niirasen viisi vaalitavoitetta

Blogi

Kuvassa on Matti Niirasen (315/Helsinki) painettu vaaliesite. Tässä blogissa Niiranen kertoo esitteessä mainituista viidestä tavoitteestaan yksityiskohtaisemmin.

Teemani kuntavaaleissa 2021 on ”Vastuuta ja välittämistä”. Se jakautuu viiteen pääotsikkoon, jotka esittelen yksityiskohtaisemmin tässä blogissani.

TAVOITE 1. Tarkka talous turvaa palvelut. Ei veronkorotuksille.

Helsingin talous on hyvässä kunnossa ja veroäyrin hinta on edullinen. Tästä on pidettävä kiinni jatkossakin, sillä helsinkiläisten asumis- ja muut kulut ovat huomattavasti muuta maata korkeammat.

Veroja ei saa korottaa, vaan ihmisiä on kannustettava työn tekemiseen. Sanon ”ei” vasemmistolaisten esittämälle progressiiviselle kuntaverolle.

Pidetään Helsingin menot kurissa ja kehitetään kaupungin organisaatiota jatkuvasti. Moderni kaupunki muuttuu, on iskukykyinen ja hereillä. Kaupunkilaisia ja yrittäjiä on palveltava oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.

Me kokoomuslaiset katsomme, että ilman kestävää taloutta meillä ei olisi maailman parasta koulua, toimivaa terveydenhuoltoa tai hyvää joukkoliikennettä. Ilman ihmisiä ja yrityksiä, jotka tekevät työtä, luovat uutta, hyppäävät epävarmuuteen tai tavoittelevat tähtiä, meillä ei olisi asvalttia teillä, ei kirjastoautoa tai festareita.

Tarvittaessa kaupungin palveluita voivat tuottaa myös yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin toimijat.

TAVOITE 2. Luodaan yritys- ja kulttuuriystävällinen Helsinki. Edistetään Stadin kilpailukykyä!

Euroopan ja maailman kaupungit käyvät kovaa keskinäistä kilpailua. Helsingin kilpailukykyä on parannettava ja siitä on tehtävä Euroopan yritysmyönteisin metropoli.

Helsingin kilpailukyvyn vahvistaminen on koko Suomen etu. Valtion on tuettava aiempaa enemmän pääkaupunkiseudun infrahankkeita.

Liika sääntely ja ohjeviidakko ei saa olla toimeliaisuuden tai työllistämisen este.

Työn tekemisen on oltava aina se paras vaihtoehto. Helsinki tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa, jotta palvelut voidaan tulevaisuudessa järjestää ja taloutemme voi kasvaa.  Sosiaaliturvajärjestelmää on uusittava ensi vaalikaudella kannustavampaan suuntaan.

Monipuolisesti elävä ja kukoistava kaupunki on kilpailukykyinen. Kaupunkilaisjärjellä ajatellen suvaitsevaisuus on osa meitä. Erilaisuuden kunnioittamien on tärkeä perusarvo demokratiassa.

Olen sivistysporvari. Suomalaisen kulttuurin, koulutuksen ja sivistyksen vaaliminen ovat olleet minulle aina tärkeitä arvoja. Helsingin kulttuuritoimijoiden rahoitus on turvattava. Kulttuuri on minulle myös rakas harrastus.

TAVOITE 3. Senioreiden kotipalveluita on kehitettävä. Lähiterveysasemia ei saa lakkauttaa.

Koronapandemia osoitti, että senioreille on annettava suurempi arvo. Heille tulee turvat kunnolliset lähipalvelut ja kotiin vietävät palvelut. Kotona asumista on tuettava voimakkaammin.

Terveydenhuollon perus- ja lähipalvelut on turvattava ikääntyneille kaikissa olosuhteissa. Lähiterveysasemia ei saa enää lakkauttaa. Kotisairaalapalvelut ovat Helsingissä hyvät ja ne on turvattava jatkossakin.

Markkinatalous on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kuntien on tilattava sosiaali- ja terveyspalvelut aina laatu edellä ja valvottava niiden tasoa. Sanktioita vanhusten huonosta kohtelusta on lisättävä.

Heikoimmista on pidettävä hyvää huolta ja senioreiden hyvästä hoidosta ei saa tinkiä. Hoitopaikkoja ja hoitajia on oltava riittävästi.

Palveluseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin käyttöä tulee edelleen lisätä valinnanvapauden turvaamiseksi. On ikävää, että maan hallitus ei ole jatkanut sotepalvelujen valinnanvapauden linjalla, vaan luopunut vapaudesta valita.

Meidän on kiinnitettävä myös huomio sosiaali- ja terveystoimen henkilökunnan jaksamiseen, osaamiseen ja tukemiseen. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja hyvä johtaminen ovat tärkeitä asioita. Henkilökunnan palkkauksen on oltava Helsingissä kilpailukykyinen.

TAVOITE 4. Säästetään kaupunkiluonto ja pelastetaan Itämeri. Tavoitteena hiilineutraali Helsinki.

Helsingin merellistä ja vihreää olemusta on vaalittava. Virkistysalueet ja puistot on pidettävä hyvässä kunnossa. Ne ovat keskeinen osa Helsingin viihtyisyyttä.

Vanhaa arvokasta kaupunkimiljöötä on suojeltava.

Liian tiivis rakentaminen vie Helsingiltä kilpailuedun: toistaiseksi pääkaupunkimme on vielä kansainvälisesti houkutteleva sen avaruuden, vihreyden ja merellisyyden johdosta.

Helsingin kantakaupungin asukkaat ja keskustassa työskentelevät ihmiset tarvitsevat ”ilmaa”, aukeita paikkoja, puistoja ja virkistysmahdollisuuksia. Niitä on jäljellä enää vähän ja ne tulee säästää.

Helsingin on toimittava Itämeren pelastamiseksi. Kaupunkiluontoa on suojeltava, eikä Keskuspuistoa tai muita vihersormia saa nakertaa.

Helsingin on tehtävä oma osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suurin yksittäinen tavoite on se, että energiatuotannossa päästään hiilineutraalisuuteen vuoteen 2035 mennessä.

TAVOITE 5.) Hyvä joukkoliikenne ja sujuva yksityisautoilu ovat kilpailukyvyn edellytys.

Hyvin toimiva joukkoliikenne ja sujuva autoliikenne takaavat Helsingin kilpailukyvyn. Kävelijä on Helsingissä kuningas, mutta sopu sijaa antaa myös joukkoliikenteelle, autoilijoille ja pyöräilijöille.

Helsingin keskustaan on oltava sujuvat yhteydet myös autoilla, jotta keskustan elinvoima säilyy.

Maan hallitus tekee vääriä linjauksia nopeiden junien osalta. Pisararata on toteutettava ensin ja vasta sen jälkeen Turun tunnin juna ja nopea Suomi-rata.

Helsingin raideliikenteen kehittämistä on jatkettava ja ratikkaverkostoa laajennettava. HSL:n rahoitus on turvattava.

Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi Helsingin on panostettava sähköautojen latausverkoston laajentamiseen ja muihin ratkaisuihin, jotka edistävät sähköautojen hankintaa.

Asukas- ja asiointipysäköintipaikkojen määrää tulee lisätä ja niiden hinta on oltava kohtuullinen.

Tietoa kirjoittajasta

Matti Niirasen viisi vaalitavoitetta

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset